Birmovanie

Milí birmovanci, chlapci a dievčatá, naša slávnosť sa blíži. Posledné stretnutie bude 17. septembra o 11:00 v kostole.

Birmovanie – sviatosť kresťanskej dospelosti.

24. septembra 2016 o 10:00 hod.

Ak vám chýbajú brigádnicke hodiny, ozvite sa. (Celkový počet – 20)


imagesl.jpg

YOUCAT – Katechizmus pre mladých približuje jazykom mladých súhrn katolíckej viery, tak ako ju predkladá Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC) z roku 1997. Pápež Ján Pavol II. vtedy uložil biskupom celého sveta úlohu, aby ho spoločne napísali.

„Milí mladí priatelia, mali by ste vedieť, čomu veríte. Mali by ste svojej viere porozumieť tak, ako rozumie dobrý hudobník dielu, ktoré hrá. Vo svojej viere by ste mali byť zakorenení oveľa hlbšie ako generácia vašich rodičov, aby ste dokázali účinne a rozhodne čeliť výzvam a pokušeniam dnešnej doby.“ Benedikt XVI.

YOUCAT – skrátený:

KATECHÉZA 1

1 Prečo sme na zemi? Aby sme poznali a milovali Boha, konali podľa jeho vôle dobro a prišli do neba.

2 Prečo hľadáme Boha? Boh nám vložil do srdca túžbu, aby sme ho hľadali a našli. Sv. Augustín hovorí: „Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.” Túžbu po Bohu nazývame NÁBOŽENSTVOM.

3 Môžeme poznať existenciu Boha rozumom? Áno, ľudský rozum môže s istotou poznávať Boha, je to veľká úloha ľudského ducha. Mnohí nechcú poznať Boha aj preto, lebo by potom museli zmeniť svoj život.

4 Ako sa Boh zjavuje v Starom zákone? Boh sa dáva poznať ako ten, ktorý z lásky stvoril svet aj človeka a ktorý zachováva vernosť aj potom, keď sa človek hriechom od neho odvrátil.

5 Čo zjavil Boh o sebe, keď k nám poslal svojho Syna? Boh nám v Ježišovi Kristovi zjavil celú hĺbku svojej milosrdnej lásky. V Ježišovi Kristovi sa neviditeľný Boh stáva viditeľným. Stáva sa človekom, ako sme my.

INKARNACIA (z lat. caro, = telo, vtelenie): Boh sa stal človekom v Ježišovi Kristovi. Je to základ kresťanskej viery.

6 Prečo odovzdávame vieru ďalej? Ježiš nás vyzval: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého” (Mt 28,19). Kresťanom sa človek stáva pre druhých ľudí. Ozajstný kresťan chce, aby Boh prišiel aj k iným ľuďom.

7 Odkiaľ vieme, čo všetko patrí k pravej viere? Pravú vieru nájdeme vo Svätom písme a v živom podaní – Tradícia.

8 Je Sväté písmo pravdivé? Knihy Písma bez omylu učia pravdu, pretože sú inšpirované, teda napísané z vnuknutia Ducha Svätého, a ich pôvodcom je Boh.

9 Čo je Biblia? Za Bibliu (gréc. biblos = kniha) označujú Židia a kresťania zbierku posvätných textov, ktoré vznikli v období pred tisíckami rokov a sú pre nich potvrdením ich viery. Kresťanská Biblia je rozsiahlejšia ako židovská, lebo okrem spisov Starého zákona obsahuje navyše štyri evanjeliá, listy sv. Pavla a ďalšie písomné dokumenty prvotnej Cirkvi.

10 Ako môže byť Sväté písmo „pravdou” keď nie všetko, čo sa v ňom píše, je správne? Biblia nám nechce sprostredkovať historické údaje alebo vedecké poznatky. Jej autori boli deťmi svojej doby. Delili sa o kultúrne predstavy svojho prostredia a podliehali svojim omylom. Napriek tomu vo Svätom písme nájdeme všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu a o ceste k spáse.

11 Knihy Biblie – STARÝ ZÁKON (46 kníh): Dejepisné knihy, Poučné knihy, Prorocké knihy.

12 NOVÝ ZÁKON (27 kníh)

Evanjeliá: podľa Matúša (Mt), Marka (Mk), Lukáša (Lk), Jána (Jn),

Skutky apoštolov, Listy apoštola Pavla: Rimanom, Prvý a druhý list Korinťanom, Galaťanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, Prvý a druhý list Solúnčanom, Prvý a druhý list Timotejovi, Títovi, Filemonovi, Hebrejom, Jakubov list, Prvý a druhý Petrov list, Prvý, druhý a tretí Jánov list, Júdov list, Zjavenia apoštola Jána.

13 Aký význam má pre kresťanov Starý zákon? V Starom Zákone sa Boh ukazuje ako ten, ktorý svet stvoril a udržiava ho a zároveň vedie ľudí. Bez Starého zákona nemožno pochopiť Ježiša Krista.

14 Aký význam má pre kresťanov Nový zákon? V Novom zákone sa napĺňa Božie Zjavenie. Štyri evanjeliá sú základom Svätého písma a najvzácnejším pokladom Cirkvi. Boží Syn nám v nich ukazuje, kto je, a stretáva sa s nami. V Skutkoch apoštolov sa dozvedáme o počiatkoch Cirkvi a o pôsobení Ducha Svätého. V apoštolských listoch sa v Božom svetle ukazuje ľudský život so všetkými svojimi peripetiami. V Zjavení svätého Jána vnikáme do udalostí zavŕšenia času a konca sveta.

„Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“. Sv. Hieroným, učiteľ Cirkvi.

15 Čo je to viera? Viera je poznanie a dôvera. Viera je dokonalý Boží dar, ktorý dostaneme, keď o ňu prosíme. Kto verí, usiluje sa o osobný vzťah s Bohom a je ochotný veriť Bohu všetko, čo o sebe zjaví.

16 Existuje nejaký rozpor medzi vierou a prírodnými vedami? „Medzi Bohom a prírodnými vedami nenájdeme rozpor. Nielenže sa navzájom nevylučujú, ale navzájom sa dopĺňajú a podmieňujú“. (MAX PLANCK (1858 – 1947, fyzik, nositeľ Nobelovej ceny, zakladateľ kvantovej teórie)

KATECHÉZA 2

17 Načo potrebuje viera definície a formuly? Cirkev kladie dôraz na určité vety, aby Kristovo posolstvo bolo uchránené pred deformáciou. Tieto presné vyjadrenia viery sú dôležité najmä vtedy, keď sa viera vnáša do najrôznejších kultúr, a má si uchovať svoju podstatu.

18 Čo sú vyznania viery? Krátke formuly, ktorými veriaci vyznávajú svoju vieru. Ranokresťanské apoštolské vyznanie viery sa považuje za zhrnutie viery apoštolov. Veľké vyznanie viery vzišlo z veľkých koncilov dovtedy nerozdelenej Cirkvi (nicejského r. 325, carihradského r. 381) a dodnes tvorí spoločný základ kresťanov Západu i Východu.

19 Ako znie apoštolské vyznanie viery? Verím v Boha, Otca všemohúceho. Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

20 Prečo veríme len v jedného Boha? Podľa Písma svätého jestvuje len jeden Boh. Aj podľa zákonov logiky môže existovať len jeden Boh. Keby existovali dvaja bohovia, potom by bol jeden zároveň hranicou a obmedzením toho druhého. „Ja som Boh a iného niet” (Izaiáš 45, 22).

MONOTEIZMUS (gréc. monos = jediný, theos = boh) je učenie o Bohu ako jedinom, absolútnom a osobnom bytí, ktoré je posledným cieľom všetkého. Medzi monoteistické náboženstvá patrí judaizmus, kresťanstvo a islam.

21 Veríme v jedného Boha alebo v troch bohov? Veríme v jedného Boha v troch osobách (TROJICA). „Boh nie je samota, ale dokonalé spoločenstvo”  (Benedikt XVI.) To, že je Boh trojjediný, vieme od Ježiša Krista: On, Syn, hovorí o svojom Otcovi na nebesiach – „Ja a Otec sme jedno“, (Jn 10, 30). Modlí sa k nemu a dáva nám svojho Ducha Svätého, ktorý je láskou Otca a Syna.

22 Prečo nazývame Boha „Otcom”? Je Stvoriteľom a láskyplne sa ujíma svojho stvorenia. Ježiš, Boží Syn, nás učí oslovovať ho ,,Otče náš”.

23 Kto je „Duch Svätý”? Duch Svätý je tretia osoba Najsvätejšej Trojice a má rovnakú božskú veľkosť ako Otec a Syn.

24 Je Ježiš Boh? Ježiš Nazaretský je Syn, druhá Božská osoba. Vďaka zázrakom a predovšetkým zmŕtvychvstaniu učeníci spoznali, kým Ježiš naozaj je a začali ho uctievať ako Pána.

25 Môže Boh všetko? Ak áno, prečo nezabráni zlu? Bohu nič nie je nemožné. Je všemohúci, stvoril svet z ničoho, je Pánom dejín. To, ako používa svoju všemohúcnosť, je tajomstvo. Ak sa ľudia pýtajú kde bol Boh práve v tej ťažkej chvíli? Ústami proroka Izaiáša nám odpovedá: „Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty” (55, 8). „Boh dopúšťa zlo iba preto, aby z neho vzišlo ešte väčšie dobro” (sv. Tomáš Akvinský). Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša nám ukazujú, že zlo nemá posledné slovo. Z najhoršieho zla dal Boh vyrásť absolútnemu dobru. Veríme, že Boh pri poslednom súde urobí koniec všetkému bezpráviu.

26 Môže byť človek zástancom evolučnej teórie, a veriť v Stvoriteľa? Áno. Viera je otvorená poznatkom vedy. Teológia nemá prírodovedeckú kompetenciu; prírodné vedy zasa nemajú teologickú kompetenciu.

27 Prečo Boh stvoril svet? Svet bol stvorený na Božiu slávu. Nejestvuje iný dôvod stvorenia ako láska. V nej sa zjavuje Božia sláva a vznešenosť.

28 Čo je peklo? Stav definitívneho odlúčenia od Boha. Ježiš hovorí o ňom ako o najhlbšej „tme” (Mt 8, 12). Je skôr studené ako horúce.

29 Kto sú anjeli? Duchovné Božie stvorenia, obdarené rozumom a vôľou. Nemajú telo, sú nesmrteľní. Žijú v Božej prítomnosti a ľuďom sprostredkúvajú Božiu vôľu a ochranu. Anjeli, ktorí od Boha odpadli, sa nazývajú diabli, démoni. Každý má anjela ako ochrancu, ktorého môžeme prosiť o pomoc a o príhovor u Boha.

30 Čo znamená, že človek bol stvorený na „Boží obraz”? Človek je na rozdiel od neživých vecí, rastlín a zvierat osobou obdarenou duchom. Boh nás stvoril, aby sme  boli šťastní. Svoje šťastie dosahuje človek tým, že poznáva Boha, miluje ho, slúži mu a žije vo vďačnosti.

31 Čo je a odkiaľ pochádza duša? Životný princíp, vnútro, ktoré robí z každého jednotlivca skutočného človeka. Z hmotného tela sa stáva živé ľudské telo.  Ľudskú dušu stvoril priamo Boh, „nesplodili” ju teda biologickí rodičia.

32 Bolo v Božom pláne ľudské utrpenie a smrť? Boh nechce, aby ľudia trpeli a zomierali. Jeho pôvodným plánom pre človeka bol raj: večný život v pokoji s Bohom.

33 Prečo sa správy o Ježišovi nazývajú „evanjelium” alebo „radostná zvesť”? Evanjelia hovoria, že Boh poslal ľuďom svojho Syna, aby sme mohli napriek svojim hriechom znovu nájsť cestu k večnému spoločenstvu s Bohom.

34 Čo znamená meno „Ježiš”? Ježiš v hebrejčine znamená: ,,Boh zachraňuje.”

V rímskych katakombách je starokresťanský tajný znak, ktorý vyznával Ježiša Krista – slovo ICHTHYS (gréc. ryba) jednotlivé prvé hlásky – piatich gréckych slov Iesous, CHristos, THeou (Boží), hYos ( Syn) a Sótér (Spasiteľ).

35 Prečo sa Ježiš nazýva aj „Kristus”?Christos” znamená „pomazaný”. V Izraeli boli do svojho úradu pomazaní králi, kňazi a proroci. Ježiš bol pomazaný „Duchom Svätým” (Sk 10, 38). Podľa Krista sa nazývame kresťanmi.

36 Čo znamená, že Ježiš Kristus je zároveň pravý Boh a pravý človek? V Ježišovi Kristovi sa Boh stal jedným z nás, naším bratom. a neprestal byť Bohom.

37 Prečo je Mária Panna? Boh chcel, aby Ježiš mal ľudskú matku. Jeho Otcom je však on sám. Ježiš sa narodil zo ženy, no nemal pozemského otca. Mária sa pôsobením Ducha Svätého stala Božou Matkou – a ako Ježišova matka sa stala matkou všetkých kresťanov a dokonca matkou všetkých ľudí.

38 Mala Mária ešte iné deti okrem Ježiša? Ježiš je Máriin jediný syn. V aramejčine, Ježišovom materinskom jazyku, existuje len jeden výraz pre brata a sestru i pre bratanca a sesternicu. Tam, kde sa v evanjeliách hovorí o Ježišových „bratoch a sestrách” ide o Ježišových blízkych príbuzných.

39 Čo znamená „nepoškvrnené počatie Panny Márie”? Panna Mária bola od okamihu svojho počatia pre osobitnú milosť všemohúceho Boha a pre zásluhy Ježiša Krista, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu” (dogma).

40 Prečo je Mária aj našou Matkou? Máriu nám dal za matku Ježiš Kristus: „Žena, hľa, tvoj syn!”„Hľa, tvoja matka!”

41 Prečo Ježiš konal zázraky? Zázraky boli prejavom jeho lásky k ľuďom a potvrdzovali jeho poslanie. Ježišove zázraky neboli magickým predvádzaním sa. Ježiša naplňovala Božia moc. Svojimi zázrakmi ukazoval, že je Mesiáš a že v ňom sa začína Božie kráľovstvo.

42 Prečo Ježiš povolal apoštolov? Ježiš zhromaždil učeníkov, mužov i ženy. Z ich radov si vybral dvanástich mužov, apoštolov. Dvanástich pozval na Poslednú večeru a zveril im poslanie: „Toto robte na moju pamiatku” (Lk 22, 19). Apoštoli sa stali svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania a pokračovali v plnení jeho poslania. Petrovi Ježiš zveril osobitnú autoritu: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev” (Mt 16, 18). Z Petrovho mimoriadneho postavenia medzi apoštolmi vzišiel úrad pápeža.

KATECHÉZA 3

43 Prečo si Ježiš zvolil pre svoju smrť a zmŕtvychvstanie sviatok židovskej Veľkej noci? Ježiš si vybral sviatok Veľkej noci (Paschy) svojho národa ako symbol pre to, čo sa s ním malo stať v smrti a zmŕtvychvstaní. Ako bol jeho národ vyslobodený z egyptského otroctva, tak Ježiš vyslobodzuje nás z otroctva hriechu a moci smrti.

44 Ako mohol byť taký mierumilovný človek, akým bol Ježiš, odsúdený na smrť na kríži? V mnohých ohľadoch bol Ježiš pre Židov provokáciou. Odpúšťal hriechy, čo bolo vyhradené iba Bohu, relativizoval predpisy týkajúce sa sobotného dňa odpočinku, vystavoval sa podozreniu z bohorúhačstva. To boli zločiny, na ktoré sa podľa židovského Zákona vzťahoval trest smrti. Cirkev vyznáva spoluvinu všetkých hriešnikov na Ježišovej smrti.

45 Čo sa stalo pri Poslednej večeri? Ježiš umyl učeníkom nohy; ustanovil Eucharistiu a kňazstvo. Napokon vyzval apoštolov: „Toto robte na moju pamiatku!”

46 Prežíval Ježiš na Olivovej hore v noci pred  smrťou naozaj smrteľnú úzkosť? Ježiš bol pravý človek, prežíval ozajstnú smrteľnú úzkosť tak ako každý človek.

47 Prečo nás musel Ježiš zachrániť práve smrťou na kríži? Kristus si vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta. Svojou láskou priviedol svet späť k Bohu. Boh nám nemohol prejaviť svoju lásku presvedčivejšie, ako keď sa v osobe Syna nechal za nás pribiť na kríž. Kríž bol v antike tým potupným a krutým nástrojom popravy. Rímski občania nesmeli byť odsúdení na trest ukrižovaním.

48 Prečo máme aj my prijímať utrpenie a nasledovať Ježiša? Kresťania nemajú vyhľadávať utrpenie. Ak sú však konfrontovaní s utrpením a ak ho pripoja k Ježišovmu utrpeniu, môžu v ňom objaviť zmysel: „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach” (1 Pt l, 21). Úlohou kresťanov je zmierňovať utrpenie vo svete. Vo viere môžeme prijímať vlastné utrpenie a mať spoluúčasť na utrpení druhých.

49 Ako učeníci zistili, že Ježiš vstal z mŕtvych? Po smrti ho videli pri rôznych príležitostiach, hovorili s ním a poznali, že je živý. Máme svedectvá mnohých jednotlivcov i skupín, ktorí boli priamymi účastníkmi jeruzalemských udalostí.

50 Čo znamená, že Ježiš vystúpil do neba? Nanebovstúpenie znamená vstup Ježišovho človečenstva do božskej slávy, v ktorej naveky zostáva s Otcom. Ježiš hovorí: „Až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe” (Jn 12, 32).

51 Prečo je Ježiš Kristus Pánom celého sveta? Všetkých ľudí vykúpil a bude ich súdiť.  On je nad nami ako jediný, pred ktorým sa klaniame; je s nami ako hlava Cirkvi.

52 Čo znamená: Verím v Ducha Svätého? Veriť v Ducha Svätého znamená klaňať sa mu rovnako ako Bohu Otcovi a Synovi. Ježiš pred smrťou sľúbil učeníkom, že im pošle „iného Tešiteľa” (Jn 14, 16), keď už nebude s nimi.

53 Akú úlohu má Duch Svätý v Ježišovom živote? Duch Svätý povolal Ježiša k životu pod srdcom Panny Márie; potvrdil, že Ježiš je milovaný Syn Boží, viedol ho a dával mu životnú silu až do konca. Po svojom zmŕtvychvstaní daroval učeníkom Ducha Svätého. Tak prešiel Ježišov Duch aj do jeho Cirkvi: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás” (Jn 20, 21).

54 Pod akými menami a znameniami sa zjavuje Duch Svätý? Na Ježiša zostupuje Duch Svätý v podobe holubice. Prví kresťania zakúsili Ducha Svätého ako pomazanie, živú vodu, víchricu alebo ako blčiaci oheň.

55 Čo sa stalo na Turíce? Päťdesiat dní po svojom zmŕtvychvstaní zoslal Pán na svojich učeníkov Ducha Svätého. Duch Svätý v deň Turíc premenil ustráchaných apoštolov na odvážnych Kristových svedkov. Zakrátko nato prichádzali za učeníkmi tisíce ľudí, aby sa dali pokrstiť. To bola hodina zrodu Cirkvi.

56 Ako pôsobí Duch Svätý v mojom živote? „Duch Svätý je Tichý hosť našej duše“, sv. Augustín. Kto ho chce vnímať, musí sa stíšiť. Byť „chrámom Ducha Svätého” znamená byť telom i dušou k dispozícii tomuto hosťovi, Bohu v nás.

KATECHÉZA 4

57 Čo je Cirkev? Všetci pokrstení a veriaci v Boha, ktorých si vyvolil Boh, spolu tvo