Popis rekonštrukčných prác kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Kvačanoch.

Naša farnosť sa od roku 2003 podujala na neľahkú úlohu.

Príchodom nového správcu farnosti Vdp. Františka Čureju sme si predsavzali urobiť neodkladné práce na zrekonštruovaní exteriéru a interiéru kostola.

Kedy a ako to začalo ?

- 26. apríla 2003 – práce začali otĺkaním starej, pôvodnej omietky na stenách. Omietka sa odstraňovala až po kameň a dokonca sa vyškrabala zo  špár kameňa do maximálnej možnej hĺbky. Pre potrebu otlčenia všetkej omietky až po strechu sa zapožičalo lešenie a postavilo okolo celého objektu, až k veži.

V polovici júna sa začali aplikovať jednotlivé vrstvy sanačných omietok navrhnuté podľa laboratórnych skúšok výrobcu omietok Cemix.

Vymenila sa krytina na streche vstupnej západnej strany, vymenila sa dlažba. Obnovili sa a natreli všetky vstupné dvere. Uskutočnila sa výmena strešných žľabov a namontovali sa na časti veže.

Následne po dobe potrebnej na vyschnutie omietky danej technológom, aplikoval sa na steny fasádny náter v troch vrstvách. Podporné vonkajšie piliere vymurované z kameňa sa vyšpárovali cementovou maltou a natreli hydrofobizačným náterom.

- 22.5.2004 – sa pokračovalo v rekonštrukčných prácach na kostole sv. Kataríny opravou vstupných brán (fajčiarní). Práce pozostávali z otlčenia zvetralej omietky, kompletného otlčenia soklov s následným vyspravením omietkou. Natreli sa strechy fajčiarni a steny fasádnou maľovkou. Taktiež sa opravil obvodový pevnostný múr, vyspravením omietkou a následne náterom.

- 19.7.2005 – sa začali práce na zhotovení chodníka na trase južná fajčiareň a vstup do kostola. Chodník bol zhotovený z lomového kameňa do betónového lôžka, vyšpárovaný cementovou maltou a ohranený betónovými obrubníkmi

- v roku 2006 – sa začali uskutočňovať práce na interiéri kostola a to rekonštrukciou orgánu p. Štefanom Tyrolom odborníkom na organy.

- v roku 2007 pokračovali intenzívne práce na interiéri kostola dokončením organu, otlčením omietok, elektroinštaláciou, ozvučením, montážou zabezpečovacieho zariadenia, reštaurátorským prieskumom, výstavbou lešenia, aplikáciou sanačnej omietky, následne maľovkou stien, opravou chóru (výmena drevenej podlahy), náterom chóru a drevených prvkov, výmenou okien, vnútorným odvlhčovacím systémom, montážou rozvodov elektrického kúrenia, začatie reštaurátorských prác bočných oltárov sv. Michala a Sedembolestnej P.M., Krížovej cesty

- v roku 2008 práce na interiéri ďalej pokračovali , doladenie a náter organu, dokončenie elektriny, ozvučenia, prístroja na odvlhčenie. Dokončenie reštaurovania Srdca Ježišovho a sv. Jozefa,  maľovanie fresiek, konzervácia fresiek Sv. Barbory a sv. Jána Nepomuckého, opravili sa drevené lavice a následne sa natreli ochranným lakom.

- v roku 2009 sa väčšina prác orientovala na reštaurovanie fresiek , Umučenie sv. Bartolomeja, Bartolomej nesie svoju kožu a Archaniel vážiaci duše. Taktiež boli obnovené klenbové maľby v presbytériu. Bolo započaté s reštaurovaním nástenných malieb za oltárom, Madona s dieťaťom a so sv. Dorotou a trojica svätcov s knihami. Pre potreby reštaurátorov bolo postavené rozsiahle výškovo-plošné  lešenie. Pôjd kostola bol vyčistený od nánosov trusu, stavebnej suti po rekonštrukcii z minulých čias a následne opatrený tepelnou izoláciou a prekrytý paropriepustnou fóliou.

O ďalších prácach roku 2010 vás budeme pravidelne informovať na našej stránke.