Drahí veriaci a dobrodinci Kvačianskej farnosti.

V roku 2013 sme v našom kostole Sv. Kataríny Alexandrijskej pokračovali v IV. etape rekonštrukčných prác na hlavnom oltári, ktorý je zasvätený patrónke našej farnosti. V IV.etape reštaurovania boli zrealizované reštaurátorské práce na bohostánku, soklovej časti a predelu. Tieto práce sa realizovali v priestoroch kostola (soklová časť s predelov) a v reštaurátorskom ateliéri v Košiciach ( bohostánok ) . Zámerom našich prác bolo zreštaurovať celú soklovú časť (soklová časť s dverami, menza), predela so svätostánkom, všetky plastické prvky doplňujúcej ornamentiky. Finančné prostriedky, ktoré sme mali k dispozícii v IV. etape nám žiaľ bohu nepostačovali na plánované práce, nakoľko celkový rozpočet plánovaného zámeru činil 26 400,-€.

V čase podpisu zmluvy o dielo s reštaurátormi sme mali k dispozícii 12 300,- €. Z toho dôvodu sa uvedené plánované práce nemohli uskutočniť v plnom rozsahu. Vďaka milodarom vás drahí veriaci a našich dobrodincov sme do tohto roku vstúpili s finančnými prostriedkami vo výške 9 429,75 € . Aj v tomto roku by sme radi pokračovali v začatých prácach na našom oltári. Naším zámerom je zreštaurovať plastiky Sv. Pavla, Sv. Petra, Sv. Imricha a Sv. Štefana . Predpokladané náklady na uvedené práce sú vo výške 20 615,-€. Taktiež bude ukončená aj reštauračná práca oltárneho obrazu Sv. Kataríny Alexandrijskej v celkovej sume 6 200,-€.

Milí veriaci a dobrodinci nášho kostola verím, že i tento rok sa nám vďaka vašim milodarom podarí náš reštaurátorský zámer naplniť. Veď to čo konáme, nekonáme pre svoju česť a slávu, ale na chválu a česť nášho Boha. Záchranou kultúrnych pamiatok v našom kostole chceme uchovať kultúrne a duchovné dedičstvo pre naše budúce generácie. Za dobrodincov kostola odslúžim dve sväté omše a to vo Veľkonočnú nedeľu 20.4.2014 a v nedeľu Božieho narodenia 25.12.2014. Pamätám na vás aj pri každodennej modlitbe ranných chvál.

Svätá Katarína Alexandrijská, patrónka našej farnosti „oroduj za nás u nášho Nebeského Otca“ .

Váš duchovný otec František.

_______________________________________

ZOZNAM VERIACICH, KTORÍ PRISPELI V ROKU  2013 MILODARMI NA “REKONŠTRUKCIU HLAVNÉHO OLTÁRA KOSTOLA SV.KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ”

“PÁN BOH ZAPLAŤ”!

_______________________________________

Menný zoznam dobrodincov, ktorí prispeli milodarmi na Reštaurovanie hlavného oltára kostola sv. Kataríny v Kvačanoch ku dňu 23.10.2011

Dobrodinci žijúci v Kvačanoch:
P. Meno
č. Priezvisko
1. Chlepková Anna
2. rod. Chudobová
3. Ďuroňová Agneša
4. rod. Galicu Jozefa
5. rod. Galicu Milana
6. Garabášová Ema
7. rod. Gonšenicová
8. rod. Kériová
9. Kmeťová Jolana
10. Kromková Jana
11. Majdiak Eduard
12. rod. Maníková
13. rod. Mišiaka Vladimíra
14. rod. Mliečková
15. Vraštiaková Agáta
16. rod. Adamčiaková
17. Adamčiaková Renáta
18. Adámeková Mária
19. rod. Šimovčeková
20. rod. Báleka Jaroslava
21. rod. Brunčiaková
22. rod. Burdela Vincenta
23. rod. Čendulu Milana
24. rod. Chlebíková
25. Čendula Štefan
26. rod. Drbjaková
27. rod. Ďuroňa Jána
28. rod. Floreka František
29. rod. Floreka Miroslava
30. rod. Gála Jozefa
31. Gálová Františka
32. rod. Gromská
33. Hajurková Anna
34. rod. Hajurku Vladimíra
35. rod. Jančoka Alojza
36. rod. Jančoka Jozefa
37. rod. Kojša Eduarda st.
38. rod. Kojša Eduarda ml.
39. rod. Kojša Jozefa
40. rod. Kokošková
41. rod. Krčmáreková
42. rod.Kudzbelová
43. Kurajdová Drahomíra
44. rod. Lejková
45. rod. Mataja Viktora
46. rod. Pačesová
47. rod. Parížeková
48. rod. Plazová
49 rod. Smiešneho Štefana
50. rod. Staníková
51. rod. Sýkorová
52. Štepaniaková Marta
53. rod. Tkáča Pavla
54. rod. Turzová
55. Úškrtová Blažena st.
56. rod. Harychová
57. rod. Šróbová
58. rod. Stromčeka Rudolfa
59. rod. Matajová (Magdaléna, Ján)
60. rod. Tkáča Jaroslava
61. rod. Kunu Alojza
62. rod. Tylková
63. rod. Krutáka Jozefa st.
64. rod. Lubelcová
65. rod. Dúbravská
Dobrodinci-rodáci z Kvačian:
P. Meno
č. Priezvisko
1. Gibasová Emília
2. rod. Šubová (po Štefanovi)
3. p. L. Matiašovce
4. Janka a Viera Hajurkové
5. rod. Stajníková Blava
6. rod. Štefana Chovana
7. Viera Mrázová
8. Oliver Réti
9. Anna Rétiová
10. Jozef Klepáč
11. Masárová Helena
12. Ištvancová Helena
13. Áčová Blažena
14. Sedlačková Mária
15. Holoubková Gabriela
16. Hulejová Oľga (rod. Macáková)
17. Klimčíková Alžbeta
18. Hýroš Jozef
19. Gerátová Emília
20. Baranová E.
21. Durná Emília (rod. Garabášová)
22. Fričová Anna
23. Klačková Jozefa
24. rod. Bellu Stanislava
25. rod. Krutáka Jozefa ml.
26. Frniaková Janka
27. rod. Krutáka Júliusa

Všetkým doterajším aj budúcim dobrodincom Pán Boh zaplať!

Reštaurovanie hlavného oltára “Prosba o milodar”

Drahí veriaci Kvačianskej farnosti.

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri rekonštrukcii kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Kvačanoch.

S rekonštrukčnými prácami sme začali v roku 2003. Podarilo sa nám obnoviť exteriér kostola –  strechu a steny celého objektu. Od roku 2006 sme začali uskutočňovať práce v interiéri, a to rekonštrukciou organu, otlčením omietok, elektroinštaláciou, ozvučením, montážou zabezpečovacieho zariadenia, reštaurátorským prieskumom, aplikáciou sanačnej omietky, následne maľovkou stien, opravou chóru, výmenou okien, vnútorným od-vlhčovacím systémom, montážou rozvodov elektrického kúrenia. Ďalej sme pokračovali v reštaurovaní bočných oltárov sv. Michala a Sedembolestnej Panny Márie a jednotlivých zastavení Krížovej cesty. Zreštaurovali sme fresky Umučenie sv. Bartolomeja, Sv. Barbory a sv. Jána Nepomuckého. Taktiež boli obnovené klenbové maľby v presbytériu a nástenné maľby za oltárom. Zrenovovali sme aj sochy sv. Jozefa a Srdca Ježišovho. Tieto všetky práce vykonané počas generálnej rekonštrukcii kostola nás stáli   5798 147,27 Sk (192 463,23-€)

V roku 2010 sme sa pustili do reštaurovania Hlavného oltára, ktorý nás bude stáť vyše 116 178,72,-€. Doteraz sa nám podarilo získať finančné prostriedky z grantov prostredníctvom Ministerstva kultúry SR vo výške 24 698,48 -€, milodary od veriacich, zo zbierky po   1,11 €/mesiac a od dobrodincov v sume 74 118,78,- €, ktoré boli použité na doposiaľ vykonané práce.

V tomto roku sme začali pracovať na prvej etape reštaurovania hlavného oltára, na ktorú nám treba        25 500,- €. Momentálne sú však naše možnosti obmedzené. Možno je to veľmi odvážne, ale nemajúc iného východiska, sa na Vás obraciame s úpenlivou prosbou o Vašu pomoc.

Na rokovaní farskej rady dňa 11.3.2011 v Kvačanoch sme sa uzniesli vyhlásit’ zbierku na reštaurovanie hlavného oltára v kostole v Kvačanoch.

Zbierka bude vyzerať nasledovne:

  • Osamelá žijúca osoba ma prispieť do zbierky na rok 2011 sumou 66,39- .
  • Rodina sumou 132,78-.

Vyberať sa bude vždy v tretiu nedeľu v mesiaci po sv. omši v sakrestii. Taktiež bude možné finančné pro-striedky poukázať na bežný účet farského úradu č.ú. 1439540155/0200 VÚB.a.s.. Dobrodincovia budú menovite vyhlásení v kostole na prvú nedeľu v mesiaci. Informácie o stave zbierky budú zverejňované na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Ak je vo vašich možnostiach a silách podporte rekonštrukciu kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. Pomôžete tak zachrániť a zachovať dedičstvo našich predkov.

Veríme, že táto naša prosba nezostane iba ozvenou bez odpovede, ale že ju Pán Boh požehná a aj s Vašou pomocou nám pomôže dokončiť to, čo sme začali. Preto náš kostol obnovujeme nie iba svojimi ľud-skými silami a prostriedkami, ale aj Božou mocou a v jednote s Bohom, presvedčení, že on požehná toto dielo. Boh požehná naše práce na kostole nie preto, že by on potreboval kostol. Potrebujeme ho my. Keď sa v obnovenom a bezpečnejšom chráme budeme lepšie modliť častejšie prijímať sviatosti, ľahšie dosiahneme spásu.

Chrám obnovujeme pre seba, pre dobro svojich duší, pre svoju spásu.

Pri vonkajších aktivitách spojených s jeho rekonštrukciou majme stále na zreteli aj ten živý chrám, ktorým je naša duša i telo, v ktorých prebýva od krstu Duch Svätý.

Chceme sa vám, drahí veriaci, úprimne poďakovať za milodary, ktoré ste na kostol zložili a dúfam, že ešte aj zložíte.

Nech vám všetkým Ježiš prítomný v Eucharistii odmení vašu obetavosť, ktorá je prejavom zrelej starostlivosti o duchovné dobro svoje i blížnych. Ďakujeme vám, ktorí k Ježišovi prichádzate, ktorí ho v kostole počúvate a prijímate. Ďakujeme za milodary aj tým občanom, ktorí sú možno trošku vedľa Ježišovej Cirkvi, ale kostol berú a podporujú ako prepotrebnú oázu kultúry a prameň mravnosti pre spoločnosť.

Všetkým za všetko – Pán Boh zaplať!

Farská rada farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v Kvačanoch